Политика на сайта

ОБЩИ УСЛОВИЯ
За да може да продавате Продуктите в Платформата UniMarket, трябва да приемете тези Общи условия.

Приложението към Общите условия, Търговското приложение и Приложението с показатели за ефективност представляват част от настоящите Общи условия. Всяко споменаване на Общи условия ще включва настоящите Общи условия, Приложението към Общите условия, Търговското приложение, Приложението с показатели за ефективност и всякакви други анекси или приложения, с които сте се съгласили във връзка с Вашата дейност в Платформата UniMarket

Общите условия (включително приложенията към тях) регулират договорните правоотношения между UniMarket и Продавача по отношение на посредническите и агентски услуги, които UniMarket предоставя на Продавача срещу Комисионната като предлага на Продавача възможността да продава Продуктите на Клиентите чрез Платформата UniMarket, като представя Продуктите в Платформата UniMarket, събира сумите за Продуктите и ги превежда на Продавача, както и като предоставя на Клиентите достъп до Продуктите съгласно Общите условия.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНИ
UniMarket – „АКМ ПЛЮС“ ЕООД. с ЕИК- 204626295, е Българско  юридическо лице със седалище и адрес на управление в гр.Кърджали бул. „Тракия“ № 23, 

Продавач – физическото, юридическото лице или друго правно образувание, което представя своите Продукти в Платформата UniMarket , за да ги продава на Клиентите;

Ваучер на UniMarket / карта за ваучер на UniMarket – търговското наименование на остойностения ваучер, който се продава/издава от UniMarket  под формата на ваучер с поле за изтриване или електронен ваучер, който може да бъде закупен в Платформата UniMarket или придобит по време на провежданите от UniMarket  маркетингови кампании и който може да се използва за закупуване на продуктите, търгувани чрез тази платформа, 

Оборот – всички суми, дължими за финализираните Поръчки, без ДДС, или други такси, наложени от Разпоредбите, и всякакви други суми, които трябва да бъдат събрани съгласно Разпоредбите от Продавача, в каквато и да е форма, срещу Продуктите, продавани чрез Платформата UniMarket , който оборот е удостоверен в  отчет за плащанията;

Клиент – потребителят на Платформата UniMarket, който е направил Поръчка за закупуване на Продукти, представени и търгувани от Продавача чрез Платформата UniMarket ;
Поръчка – заявката за Продукти, изпратена/подадена от Клиента по един от начините за събиране на заявки на Клиенти, които се предлагат от UniMarket ,
Приложима  поръчка – завършената Поръчка, за която са настъпили кумулативните условия – налице е плащане от Клиент; извършеното от Клиента плащане е на цената, посочена в Платформата UniMarket ; ваучери на UniMarket  са прихванати от цената на Поръчката, ако са използвани такива ваучери; извършеното от Клиента плащане не е възстановено или не е получено искане за възстановяване;

Завършени поръчки – Поръчките, за които Продавачът е издал данъчен документ на Клиента;

Комисиона – сумата, дължима от Продавача на UniMarket  като цена за посредническите услуги, предлагани на Продавача от UniMarket , изчислена в зависимост от Оборота, съгласно Общите условия;
Падеж – датата, на която Продавача трябва да преведе по банкова сметка на UniMarket сумите, посочени в Подробния отчет за плащанията за Отчетния период, издаден съгласно разпоредбите на Общите условия;

Отчетен период – предвиденият период от време при избиране на допустими Поръчки за плащане и събиране на Комисионната, както е установено в Приложението към Общите условия;

Отклоняване на Поръчки и/или Клиенти – всяко действие/бездействие на Продавача, с което той повлиява/се опитва да повлияе на Клиента да изпълни Поръчката и да закупи Продукта(ите), сега или в бъдеще, по друг метод, различен от Платформата UniMarket , ако този метод е бил първоначално избран от Клиента. Ситуацията, в която Клиентът, след като е завършил Поръчка чрез Платформата UniMarket , реши да направи поръчка директно от Продавача, която нова поръчка не е повлияна от действие на Продавача, не може да се счита за Отклоняване на Поръчки и/или Клиенти;

Работно време – часовият диапазон, посочен в Платформата UniMarket  като работното време на Продавача;

Платформа UniMarket  – софтуерното приложение за електронна (онлайн) търговия, чрез което UniMarket  предлага на Продавача възможността да представя своите Продукти, за да търгува с тях, и осигурява достъп на Клиентите до серия от свои продукти и/или услуги или такива на други търговци.
Продукт – продукти и услуги, предлагани и търгувани от Продавача чрез Платформата UniMarket;
Подробен отчет за плащанията – подробният отчет, издаван от UniMarket , който представя всички Поръчки, завършени в рамките на Отчетния период, съответната Комисиона и стойността на използваните ваучери на UniMarket , на базата на който се извършва плащането на Комисионата;

Разпоредби – всякакви закони, решения, резолюции, наредби, кодекси, постановления, правилници, решения, разпоредби или запитвания, които са приложени, приети, обнародвани, изпълнени или по друг начин приети от или по разпореждане на държавен орган или друг регулаторен орган в страната, в която Продуктите следва да се търгуват, и/или Европейския съюз;
Общи условия – Общите условия, както и приложенията и всякакви допълнения, регулиращи договорните отношения между UniMarket  и Продавача относно посредническите услуги, които UniMarket  предоставя на Продавача срещу Комисионната като предоставя на Клиентите достъп до Продуктите на Продавача, като представя неговите Продукти в Платформата UniMarket , като събира сумите за Продуктите и ги превежда на Продавача и като предлага на Продавача възможността да продава Продуктите чрез Платформата UniMarket на всички Клиенти, съгласно Общите условия
Работен ден – всеки ден, с изключение на събота и неделя, официалните празници или почивните дни в България .

2. ЗАЯВЛЕНИЯ И ДЕКЛАРАЦИИ


2.1. Продавачът заявява и декларира, че: (а) е законно учреден и осъществява своята дейност съгласно Разпоредбите; (б) има правоспособността и притежава всички разрешения, изисквани от приложимото законодателство за търговия с Продуктите в Платформата UniMarket ; (в) е получил всички законоустановени одобрения, приложими за приемане на Общите условия; (г) има пълната правоспособност и правомощие за упражняване на всички права и за изпълнение на всички задължения съгласно Общите условия.
2.2. Продавачът гарантира търговията с и доставките на Продуктите съгласно всички приложими Разпоредби и по-конкретно съгласно законовите разпоредби относно производството, разпространението и търговията с нехранителни и хранителни продукти, в зависимост от случая, включително разпоредбите относно защита на потребителите, електронната търговия, както и тези, приложими за договори от разстояние.
2.3. UniMarket заявява, че е собственикът на Платформата UniMarket и след приемането на Общите условия от страна на Продавача ще предостави на Продавача пространство в платформата за представяне на и търговия с неговите Продукти
2.4. Продавачът приема, че UniMarket  или останалите продавачи, които са встъпили или ще встъпят в договорни взаимоотношения с UniMarket за представяне на и търговия с техните продукти чрез Платформата UniMarket, могат да предлагат за продажба и търговия чрез Платформата UniMarket  всякакви продукти, които са еднакви или сходни с Продуктите не Продавача, или продукти от друго естество.

2.5. UniMarket  приема, че Продавачът може да предлага своите Продукти за продажба и търговия чрез други посредници или може да търгува с тях от свое име, като Продавачът е свободен да избира метода, по който желае да търгува със своите продукти, като приемането на Общите условия не налага никакви ограничения в тази връзка.

2.6. Продавачът заявява, че никой от неговите акционери / съдружници / директори / служители с ръководни функции не е служител на UniMarket , брачен партньор или роднина от първа степен.

2.7. Продавачът приема, че UniMarket  е независим посредник и ще действа като представител на Продавача, без да поема никакви рискове за процедурата по продажба, като ще предоставя дейности, свързани с представителство (само във връзка със събирането на онлайн плащания) и съдействие (в рамките на ограниченията, предвидени в Общите условия), които се предлагат на Клиентите, които ползва Платформата UniMarket с цел купуване на Продуктите. UniMarket не поема собствеността или рисковете, свързани с Продуктите, като рискът, свързан с търговията, се поема изключително от Продавача. За целите на всеки договор с Клиент, сключен през Платформата UniMarket  за продажба на Продуктите съгласно Общите условия:

(а) Продавачът винаги е пряка страна (продавач) по такъв договор за продажба и е регистрираният търговец за всякакви регулаторни цели, включително по отношение на Разпоредбите относно защита на потребителите;

(б) UniMarket не е страна по такъв договор за продажба с Клиент по отношение на продажбата на Продуктите, а ще действа като пряк търговски представител от името и за сметка на Пазарния партньор единствено за събиране на онлайн плащанията. В това отношение Продавачът изрично упълномощава UniMarket да събира онлайн плащанията през Платформата UniMarket ;

(в) условията (включително продажбената цена) на такъв договор се определят единствено от цените и условията, обявени от Продавача през Платформата UniMarket ;

(г) Продавачът носи еднолична отговорност за определянето и правилното обявяване на цените, условията за продажба (включително доставка), характеристиките на Продуктите и количеството на Продуктите, налично в Платформата UniMarket , както и за изпълнението на договора за продажба с Клиента.


3. УСЛОВИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ


3.1. Всяко физическо или юридическо лице, което желае да представя своите Продукти в Платформата UniMarket за продажба на Клиентите и изпълни процедурата по регистрация в Платформата UniMarket, може да стане Продавач.
3.2. За да се регистрира, физическото / юридическото лице трябва да създаде акаунт / да поиска от UniMarket да създаде акаунт на негово име в Платформата UniMarket, трябва да попълни информацията и да зареди документите, поискани по време на процедурата по регистрация, а също така трябва да се съгласи с Общите условия. Процедурата по регистрация ще бъде изпълнена след приемането на Общите условия.

3.3. Продавачът гарантира, че информацията и документите, предоставени на UniMarket  по време на процеса на регистрация, са действителни, верни и пълни.


4. КОМИСИОНА. МЕТОД ЗА ПЛАЩАНЕ


4.1. За услугите, предоставяни от UniMarket, Продавачът дължи         % Комисионна в зависимост от Оборота плюс ДДС, ако е приложимо, съгласно списъка с Комисионни, включен в Приложението „Търговски условия”.
4.2. Комисионата за Продуктите, които са предмет на Завършената поръчка и които впоследствие са върнати от Клиента съгласно законовите разпоредби, приложими за сключването на договори от разстояние, и/или са отменени / отказани от Клиента поради причини, които не зависят от Продавача и които водят до възстановяване на стойността на Продукта от Продавача на Клиента, не се дължи от Продавача. Състоянието на такива Поръчки се изпраща от Продавача на UniMarket чрез Платформата UniMarket . Ако Комисионната за Завършените поръчки, предмет на този член, вече е фактурирана от UniMarket, тя ще бъде удържана от фактурата, издадена за следващия Отчетен период. Исканията за промяна / възстановяване на Комисионна, които може да възникнат при прилагането на разпоредбите на този член, няма да се приемат след изтичането на повече от 30 (тридесет) дни след датата на издаване на Подробния отчет за плащанията.

4.3. В края на Отчетния период, както е предвидено в Приложението към Общите условия, UniMarket ще издаде Подробен отчет за плащанията и фактурата за дължимата Комисионна, които следва да бъдат изпратени на Продавача по обикновена поща, куриер или електронна поща, или по какъвто и да е друг начин, договорен между Страните. Ако Продавачът има възражение срещу съдържанието на Подробния отчет за плащанията и/или съответната фактура, той може да изпрати такова възражение в рамките на 4 (четири) календарни дни след датата на изпращане на Подробния отчет за плащанията и съответната фактура

4.4. UniMarket  не събира цената на Продукта от името на Продавача за всеки Продукт, поръчан от Клиента. В тази връзка Продавачът сам събира цената на Продуктите, закупени от Клиенти чрез Платформата UniMarket
4.5. Плащането на Комисионната се извършва след издаване на фактура за комисионна от UniMarket и продавача следва да преведе дължимата сума в седем дневен срок след получаване на фактурата за всяко закъснение продавача дъжи неустойка от 0.5% на ден .
5. ТЪРГОВИЯ С ПРОДУКТИ В ПЛАТФОРМАТА UniMarket

5.1. За да може да представя продуктите в Платформата UniMarket за търговия с Клиентите, Продавачът се задължава:

a. Да търгува чрез Платформата UniMarket  единствено с Продукти, които отговарят на приложимите Разпоредби, на цените, които са качени и публикувани в Платформата UniMarket  от Продавача към датата на подаване на Поръчката;
b. Да предлага валидна информация и да я обновява в реално време по отношение на наличността на продуктите, условията за доставка, свързаните такси, други услуги и тяхната цена;
c. Да представя на UniMarket  всички характеристики и информация, свързана с Продуктите, както и информация, наложена от действащите Разпоредби, които следва да се публикуват в Платформата UniMarket , и постоянно да ги обновява; да предава обновена информация при добавянето или премахването на Продукти, представени в Платформата UniMarket, като посочва тяхната категория и гарантира валидността / обновяването на информацията за Продуктите и съответствието с минималните условия за публикуването им, предвидени от UniMarket , и в приложимите Разпоредби;
d. Да прави снимки на Продуктите в съответствие с насоките и препоръките на UniMarket по отношение на спецификациите на снимките и възможните технически решения, които да се използват, за да се гарантира високо ниво на документиране, и да изпраща такива снимки на UniMarket  за да бъдат публикувани в Платформата UniMarket ;
e. Да използва Платформата UniMarket  като метод за комуникация, за да обменя информация за Поръчките и Продуктите;
f. Да гарантира правилното и пълно информиране на Клиентите относно Продуктите и Поръчките и да отговаря на запитванията на UniMarket  (включително на запитвания на Клиенти, изпратени чрез UniMarket ) или на директните запитвания на Клиентите за всяка Поръчка;
g. Да поема отговорност пред Клиентите и пред трети страни (ако е приложимо) по отношение на качеството и съответствието на Продуктите, включително по отношение на задължението за предоставяне на гаранция на доставените Продукти;
h. Да издава съответните данъчни документи, изисквани от Разпоредбите, за всички Поръчки и да ги предава на Клиентите заедно с всеки друг документ, изискван от Разпоредбите, който следва да придружава Продуктите, предмет на Поръчките, и да доставя Продуктите по всички завършени Поръчки;
i. Да притежава, пряко или непряко, всички права върху интелектуална собственост, свързани с Продуктите (включително върху документите и/или информацията, и/или снимките/изображенията, предоставени на UniMarket относно Продуктите), които са необходими за търговията с Продуктите в Платформата UniMarket , като гарантира, че при публикуването/представянето на снимките и/или материалите, свързани с Продуктите, в Платформата UniMarket не се нарушават права на трети страни и/или лицензи и/или законови или договорни разпоредби;
j. Да не прибягва към Отклоняване на Поръчки и/или Клиенти;
k. Да поема отговорност за качеството на информацията, представена и публикувана за всеки Продукт, в случай на несъответствия между физическия Продукт и представената и публикувана информация, като Продавачът е единственото лице, което носи отговорност за съответните разлики и за покриване на всякакви вреди, причинени на Клиента, трети страни и UniMarket;
l. Да предостави на UniMarket условията си за търговия с Продуктите за Клиентите преди датата на подаване на първата Поръчка, за да бъдат публикувани в Платформата UniMarket;
m. Да приема ваучери на UniMarket като метод за плащане от Клиента;
n. Да поема всички юридически последствия от неизпълнение на договорните задължения, което води до санкции за UniMarket .

5.2. За да предложи на Продавача възможността да представи своите Продукти в Платформата UniMarket  с цел да бъдат продавани на Клиентите, UniMarket  се задължава:

a. В рамките на техническите си възможности да представя Продуктите и/или да разрешава на Продавача да получава достъп до Платформата UniMarket , за да представя продуктите, и да разрешава извършването на необходимите действия за финализирането на Поръчките, подадени от Клиентите;
b. Да приема Поръчките от Клиентите и да ги предава на Продавача чрез Платформата UniMarket;

5.3. Πродавачът  ce зaдължaвa дa нe изпoлзвa Плaтфopмaтa  UniMarket зa cлeднoтo: 

             а.Зa пpoдaжбa нa cтoĸи, ĸoитo cъглacнo пpилoжимoтo зaĸoнoдaтeлcтвo ca зaбpaнeни зa пpoдaжбa или нe мoгaт дa бъдaт пpoдaвaни oт paзcтoяниe, чpeз Интepнeт или ĸoитo ca oбeĸт нa ocoбeн ĸoнтpoлeн peжим. 

            b.Зa пyблиĸyвaнe, paзпpocтpaнявaнe или пpeдocтaвянe пo вcяĸaĸъв нaчин, дaнни, cъoбщeния, тeĸcт, ĸoмпютъpни фaйлoвe или дpyги мaтepиaли, ĸoитo , пpoтивopeчaт нa бългapcĸoтo зaĸoнoдaтeлcтвo, пpилoжимитe чyжди зaĸoни, нacтoящитe ycлoвия, Интepнeт eтиĸaтa или дoбpитe нpaви и ĸoитo нapyшaвaт пpaвaтa нa тpeти лицa като.                                                                                      С.        Автopcĸи пpaвa или cpoдни нa тяx пpaвa, зaпaзeни мapĸи, пaтeнт или дpyги пpaвa нa интeлeĸтyaлнa coбcтвeнocт, пpaвo нa coбcтвeнocт, ĸaĸтo и вcяĸaĸви дpyги имyщecтвeни или нeимyщecтвeни пpaвa или зaĸoнни интepecи нa тpeти лицa; 
          d. Πpeдcтaвлявaщи тъpгoвcĸa, cлyжeбнa или личнa тaйнa или дpyгa ĸoнфидeнциaлнa инфopмaция; 

        e. Зa пyблиĸyвaнe, paзпpocтpaнeниe или дa пpeдocтaвянe coфтyep или дpyги ĸoмпютъpни фaйлoвe, ĸoитo cъдъpжaт виpycи или дpyги pиcĸoви пpoгpaми или тexни ĸoмпoнeнти. 

         f.Зa пyблиĸyвaнe или тpaнcфep нa пopнoгpaфcĸи и нeлeгaлни мaтepиaли. 

           g.Зa пyблиĸyвaнe нa дaнни, cъoбщeния, тeĸcт, ĸoмпютъpни фaйлoвe или дpyги мaтepиaли cъдъpжaщи зaплaxa зa живoтa и тeлecнaтa нeпpиĸocнoвeнocт нa чoвeĸa, пpoпaгaндиpaщи диcĸpиминaция, пpoпoвядвaщи фaшиcтĸa, pacиcтĸa или дpyгa нeдeмoĸpaтичнa идeoлoгия, чиeтo cъдъpжaниe нapyшaвa пpaвa или cвoбoди нa чoвeĸa cъглacнo Koнcтитyциятa и зaĸoнитe нa Peпyблиĸa Бългapия или мeждyнapoдни aĸтoвe, пpизoвaвaщи ĸъм нacилcтвeнa пpoмянa нa ĸoнcтитyциoннo ycтaнoвeния peд, ĸъм извъpшвaнe нa пpecтъплeниe и т.н. 

      h. Πoлзвaтeлят ce зaдължaвa дa изпoлзвa Плaтфopмaтa UniMarket  пo нaчин, ĸoйтo нe нapyшaвa пpaвa нa тpeти лицa, вĸлючитeлнo пpaвa въpxy мapĸи, дизaйн и дpyг вид интeлeĸтyaлнa coбcтвeнocт. 


5.4. В определен момент страните се договарят относно критериите за проверка на тяхното сътрудничество и ще предприемат всички мерки за постоянно подобряване на техните взаимоотношения по отношение на Показателите за ефективност с цел подобряване обслужването на Клиентите.


6. ПРАВА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
6.1. Продавачът заявява и декларира, че притежава всички права върху интелектуална собственост, които са необходими за търговия с Продуктите (включително върху материалите, свързани с описанието и промотирането на Продуктите), които предлага чрез Платформата UniMarket, и че поема цялата отговорност за промотирането и маркетинга на Продуктите и е единственото лице, което отговаря за нарушения на права върху интелектуална собственост или други права на трети страни във връзка с тези Продукти и/или с информацията и/или снимките, свързани с Продуктите. Ако UniMarket бъде уведомен или получи иск от Клиентите или от трети страни относно нарушаването на права на трети страни във връзка с Продуктите, предлагани чрез Платформата UniMarket (включително, но не само снимки, изображения, дизайн, наименование, патент), UniMarket  ще го препрати на Продавача, който отговаря за коригиране на ситуацията и за обезщетяване на ощетените Клиенти, трети лица, както и UniMarket, за всякакви разходи или вреди, понесени поради факта, че гореизложеното заявление/декларация не е точно/вярно.

6.2. Продавачът потвърждава, че в хода на договорните си взаимоотношения с UniMarket всички търговски марки на UniMarket или такива, за които UniMarket притежава лиценз, са изключителна собственост на UniMarket или на неговите лицензодатели и не може да се използват без предварителното писмено и изрично съгласие на UniMarket и само за посочените от него цели. Продавачът разбира, че всички материали, свързани с търговските марки на UniMarket  са и остават изключителна собственост на UniMarket . При прекратяването на договорните им взаимоотношения поради каквато и да е причина Продавачът ще върне на UniMarket всички материали, документи, информация, рекламни материали и други подобни материали, получени от или създадени за изпълнението на задълженията, възникнали от Общите условия.

6.3. С настоящото Продавачът се уведомява за факта, че достъпът до Платформата UniMarket  по никакъв начин не се счита за прехвърляне на собственост върху нея, нейните изходни кодове или на каквито и да е права, свързани с такива информационно-технологични инструменти. Всички права върху интелектуална собственост, свързани с тях и с всички промени и/или обновления на такива инструменти в бъдеще, включително разработването на Продуктите, и считано от тяхното създаване, всякакви и всички свързани права върху интелектуална собственост, възникнали за произведение, оборудване или изобретение, създадено от / на UniMarket  за такива информационно-технологични инструменти, са и ще останат изключителна собственост на UniMarket. UniMarket  предлага на Продавача право за неизключително използване на такива информационно-технологични инструменти за срока на настоящия договор. Освен това, технологията и „ноу-хау”, независимо дали са патентовани, или не, които са включени в предлаганите от UniMarket  услуги, остават изключителна собственост на UniMarket .


7. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

7.1. Терминът „поверителна информация” се прилага за и включва:

Всички разпоредби на Общите условия;
Информацията в нейната материална или нематериална форма, с професионален, търговски, технически, финансов или друг характер, която е създадена, разработена, събрана или използвана по време на или във връзка с дейността на Страните, включително, но не само информацията за самоличността на свързаните лица, търговските партньори, консултантите, служителите на страните и включително, но не само за търговските условия, търговските методи, корпоративните планове, системите за управление, финансите, възникването на нови търговски възможности или научноизследователски и развойни проекти на страните или на търговските партньори на свързаните лица на Страните, разходи, договорености, пазарни проучвания, притежавани или използвани права върху интелектуална собственост, информационно-технологичната инфраструктура, политика за промотиране, предложения за развитие и разширяване на дейността на страните или каквито и да е други аспекти, свързани с промотирането или продажбата на продукти или с минали, настоящи или бъдещи услуги на страните или на техните свързани лица или търговски партньори, включително, но не само информация и планове относно продажбите, пазарните дялове и статистиката относно цените, пазарните планове, докладите от пазарни проучвания, техниките за продажба, ценоразписите, покупните цени, структурата на отстъпките и намаленията на цените, промоционалните и рекламните материали, наименованията, адресите, телефонните номера и имената на лицата за връзка на Клиентите и на доставчиците и евентуалните доставчици на страните или на свързаните лица и търговските партньори на страните, техният характер и тяхната дейност, търговските формули, процесите, изобретенията, чертежите, „ноу-хау”, откритията и техническата информация за създаването, производството или предоставянето на минали, настоящи или бъдещи продукти или услуги на страните или на техните свързани лица, или на търговските партньори на Страните;
Всички становища, предложения, отчети, бележки, данни, анализи, компилации, проучвания или други документи, изготвени от UniMarket в хода на изпълнение на неговите задачи и дейности, които са предвидени в Общите условия или които тълкуват, коментират, съдържат, произлизат от или отразяват по някакъв друг начин съответните задачи или документи, предвидени в Общите условия.

7.2. Страните се задължават, което задължение остава валидно и в сила по време на срока, за който са приложими Общите условия, и за срок от 3 (три) години след това, без да се отчита прекратяването на приложението на Общите условия или изпълнението на задълженията и осъществяването на дейностите съгласно Общите условия, да:
поддържат строга поверителност и да не разкриват или разрешават разкриването на Поверителна информация .
не използват Поверителна информация освен за изпълнението на своите задължения съгласно тези Общи условия и за никакви други цели и да не позволяват използването на Поверителна информация от трети страни без писменото одобрение на другата Страна.

7.3. Разпоредбите по-горе не се прилагат, ако и доколкото Поверителната информация:
трябва да бъде разкрита съгласно закона или приложимите Разпоредби като при такива обстоятелства се разкрива единствено при условие, че при първо поискване Страните ще се уведомяват една друга и ще предприемат всички разумни мерки, за да си съдействат по отношение на действията, които считат за необходими за защита на своите интереси. При всички случаи разкриването се отнася единствено до тази част от Поверителната информация, която трябва да бъде разкрита, и Страните си съдействат относно датата и съдържанието на разкриването като гарантират, че страните, на които се разкрива Поверителната информация, са запознати с нейния поверителен характер и ще се съобразяват с това;
е информация, за която Страните са се съгласили в писмена форма, че не е поверителна;
е публикувана или е достъпна за обществото не поради нарушение от Страните на Общите условия или на друго задължение за поверителност;
се разкрива на членовете на групата UniMarket;
трябва да бъде разкрита на обществото, за да бъдат изпълнени задълженията, предвидени в Общите условия.

8. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

8.1. Продавачът има правото да използва личните данни на Клиентите по време на валидността на Общите условия изключително с цел да изпълнява задълженията, предприети чрез Общите условия. Продавачът се задължава да спазва и да защитава посредством съответни предохранителни технически и организационни мерки всички права на Клиентите, свързани със защитата и безопасността на личните им данни, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица, получени от UniMarket , и е длъжен да поеме отговорност, без да намесва UniMarket , за всякакви санкции или спорове и последствията от тях, които може да възникнат в резултат от неизпълнение от Продавача (включително от негови служители и сътрудници) на някое от законовите задължения, свързани с личните данни на Клиентите, като носи еднолична отговорност за всякакви вреди или разходи, които са пряко породени от такова неизпълнение.

8.2. Продавачът се задължава да прилага съответните технически и организационни мерки за защита на личните данни, както и срещу всякакви форми на незаконно обработване на такива данни, съгласно приложимите законови изисквания.

8.3. Продавачът се задължава да предприема всички стъпки, предвидени в Разпоредбите, за да извършва всяко обработване на лични данни съгласно Общите условия, както и да гарантира безопасността на личните данни, които се обработват съгласно Общите условия, срещу случайно или незаконно унищожаване или срещу загуба или повреда, случайна промяна, разкриване или неразрешен достъп, както и срещу всякакви други форми на незаконосъобразно обработване
8.4. Без изричното и предварително писмено съгласие на UniMarket Продавачът не може да използва личните данни, предоставени от UniMarket за други цели освен за изпълнение на задълженията, предвидени в Общите условия, като при прекратяване на договорните взаимоотношения съгласно Общите условия обработването и съхраняването на такива данни също се прекратява, освен ако не е предвидено друго по закон.

9. СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ

9.1. Общите условия влизат в сила на датата, на която са приети от Продавача, за неограничен срок.

9.2. Договорните взаимоотношения между UniMarket  и Продавача съгласно тези Общи условия се прекратяват:
по споразумение между Страните;
едностранно от някоя от Страните с писмено уведомление до другата Страна, без каквито и да е други формалности или намеса на съд, ако някоя от Страните наруши задължения, предвидени в Общите условия, и не коригира нарушението в рамките на предвидения в уведомлението срок;
едностранно от някоя от Страните с 30-дневно (тридесетдневно) предизвестие, като в такъв случай никоя от Страните няма право да претендира за вреди, обезщетение и/или други материални или други претенции относно прекратяването на договорните взаимоотношения.

9.3. Прекратяването на договорните взаимоотношения между Страните, независимо от основанието за това, не оказва въздействие върху висящите им задължения.


10. ОТГОВОРНОСТ. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

10.1. Ако някоя от Страните не изпълни своите задължения съгласно Общите условия (включително приложенията към тях) или предвиденото в Разпоредбите, неизправната Страна ще носи отговорност за вредите, причинени на другата Страна, а другата Страна ще има правото на претенция срещу неизправната Страна за възстановяване на сумите, платени съгласно съответните Поръчки, и/или стойността на Продуктите, предмет на такива Поръчки, и/или свързаните Комисионни, както и всякакви други извършени разходи, свързани със съответните Поръчки и/или продажбата на Продуктите.
10.2. Страните имат право да получат пълно възстановяване на вредите, независимо от тяхното естество, понесени в резултат от забавеното изпълнение, неправилното изпълнение или неизпълнението (частично или изцяло) на някое от задълженията, поети съгласно Общите условия.

10.3. UniMarket  има правото, ако Продавачът не изпълни своите задължения, поети съгласно Общите условия, в ситуация, която може да доведе до неблагоприятни въздействия върху дейността и имиджа на UniMarket, да забрани достъпа на Продавача до Платформата UniMarket.

10.4. Ако Продавачът не изпълни условията относно предоставянето на информация и/или снимки за представянето на някой Продукт в съответствие със стандартите на UniMarket и не коригира това несъответствие в рамките на 3 (три) дни след уведомлението, изпратено от UniMarket , UniMarket  има правото да преустанови достъпа на Продавача до Платформата UniMarket и/или да премахне от Платформата UniMarket  Продуктите, за които договорните условия относно предоставяне на информация и/или снимки не са изпълнени, без да носи отговорност за каквито и да е вреди или за не получаване на предвидени приходи и без да се нарушава правото на UniMarket  да прекрати договорните взаимоотношения съгласно разпоредбите на Общите условия.

10.5. Представянето на Продуктите в Платформата UniMarket се осъществява по метод, установен от UniMarket (на базата на общ алгоритъм, приложим за всички партньори по не дискриминационен начин). UniMarket не гарантира на Продавача, че Продуктите ще бъдат публикувани в определена позиция / с приоритет. UniMarket  има правото да променя структурата на Платформата UniMarket  по всяко време, както и категориите за публикуване, без да посочва причина и без предизвестие; въпреки това, UniMarket  няма право пряко да се намесва в информацията, предоставена от Продавача относно Продуктите. UniMarket  не носи отговорност за продажби или печалби, които не са реализирани от Продавача заради промени, въведени от UniMarket  в структурата или организацията на Платформата UniMarket .

10.6. До изпълнението и/или коригирането от Продавача на всякакви и всички задължения съгласно Общите условия UniMarket  може да реши да преустанови правото за продажба на Продуктите чрез Платформата UniMarket  като Продавачът няма право на претенции в това отношение.

10.7. В случай на неизпълнение от страна на Продавача на някой от показателите, посочени в Приложението с показатели за ефективност, за срок от един календарен месец, UniMarket ще има правото да пристъпи към цялостно или частично преустановяване на правото за продажба на Продуктите / някои от Продуктите чрез Платформата UniMarket , което преустановяване трябва незабавно да бъде обявено на Продавача, без последният да се освобождава от своите задължения, свързани с останалите Продукти, които не са преустановени, както и от задължението да плаща Комисионната.

11. ФОРСМАЖОР

11.1. Всякакви обстоятелства, възникнали по време на приложението на Общите условия, които не може да се предвидят или отстранят, независимо от волята на Страните, и правят невъзможно изпълнението на поетите задължения, се считат за Форсмажор и освобождават Страната, която се позовава на тях, от изпълнение на съответното задължение.

11.2. Страната, която се позовава на Форсмажорно събитие, трябва да уведоми другата Страна в рамките на 10 (десет) работни дни след датата на възникване на събитието и трябва да представи документите, удостоверяващи Форсмажорното събитие, в рамките на 30 (тридесет) дни след съответната дата.

11.3. По време на Форсмажорно събитие, което възпрепятства Страните да изпълняват своите задължения, Страните се освобождават от изпълнението на своите задължения. Ако Форсмажорното събитие не приключи в рамките на 3 (три) месеца след датата на уведомлението за него, всяка Страна може да прекрати Общите условия с незабавно действие като изпрати писмено уведомление.

12. УВЕДОМЛЕНИЯ

12.1. Всякакви съобщения или уведомления, адресирани до UniMarket , са валидни, ако са изпратени по обикновена поща/куриер с обратна разписка на    
адрес:гр Кърджали бул.“Тракия“ном.23 бл…“Нов Живот“ ап10
12.2. Всякакви съобщения или уведомления, адресирани до Продавача, се изпращат до адреса за връзка, посочен в акаунта на Продавача в Платформата UniMarket.

12.3. Продавачът се задължава да информира UniMarket незабавно за всякакви промени в данните за идентификация, адреса и/или тел. номера, и/или адреса на електронната поща, предвидени за съобщения, уведомления или потвърждения, както и при промяна на лицата за връзка/посочените представители.
13. ПРИЛОЖИМО ПРАВО. СПОРОВЕ

13.1. Тълкуването, валидността и изпълнението на разпоредбите на тези Общи условия, както и всички права и действия на Страните съгласно тези Общи условия, се ръководят:
- за Продавачи в България – от законите, приложими в страната, в която се намира седалището на Продавача;

13.2. Всякакви спорове или претенции в резултат от тези Общи условия се уреждат съвместно. Ако даден спор не може да бъде разрешен по взаимно съгласие, спорът, възникнал от или свързан с тези Общи условия, се урежда от компетентния съд в България, 


14. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОДУКТИ В ПЛАТФОРМАТА UniMarket

14.1. За да представи Продуктите в Платформата UniMarket, Продавачът има задължението да предостави на UniMarket  безплатно, под формата и с честотата на обновяване, поискани от UniMarket , следната информация, която трябва да бъде пълна, вярна и актуална:

a. данни за идентификация на и връзка с Продавача;
b. описанието на Продуктите съгласно приложимите Разпоредби и търговските практики, включително данните, считани от Страните за полезни и необходими за цялостно, вярно и уместно представяне на Продукта;
c. всякакви специални предупреждения относно рисковете, свързани с Продуктите, и приложимите Разпоредби;
d. общите условия за търговия с Продуктите, включително условията за отмяна и връщане на Поръчки, както и всякакви други условия, считани от Страните за полезни и необходими, напр. уреждането на претенции съгласно приложимите Разпоредби, включително законовите разпоредби относно сключването на договори от разстояние и електронната търговия и/или търговската практика;
e. -цената (с разбивка на всички разходи и такси, ако е необходимо) и срока на валидност на офертата и/или цената, както и условията и методите за доставка и изпълнение на всеки Продукт или услуга;
f. -информацията относно услугите, които съпътстват Продуктите, сроковете на валидност и/или гаранционните срокове за Продуктите, услугите и гаранционните условия, в зависимост от случая;
g. -информацията за наличността на Продукта;
h. -условията за получаване на отстъпки, награди и подаръци;
i. -информацията за промоционални кампании;
j. -всякакви други условия или информация, наложени от действащите законови Разпоредби.
14.2. Продавачът предоставя на UniMarket техническите характеристики и спецификации на Продуктите за публикуване в Платформата UniMarket ; UniMarket има правото да откаже да представи продуктите, ако те не отговарят на профила на Платформата UniMarket или ако не отговарят на нейната техническа форма/спецификации. Представянето на Продукта в Платформата UniMarket не представлява гаранция или отговорност на UniMarket  за съответните Продукти
14.3. Продавачът предоставя на UniMarket  цялата информация за всеки Продукт, така че Продуктът да бъде напълно документиран и да отговаря на законовите стандарти и Разпоредбите, като осигурява поне:
a. цветна представителна снимка на Продукта с минимална резолюция 1000 х 1000 пиксела, квадратно изображение, на бял фон, фокусът трябва да бъде върху продукта, с естествени, необработени цветове;
b. описание, което посочва характеристиките на Продукта и го отличава от останалите подобни продукти в същата категория;
c. цената, изразена в националната валута, включително всички такси, дори ако са посочени отделно;
d. складовата наличност в реално време;
e. гаранционния срок;
всякаква друга задължителна информация съгласно законовите Разпоредби
14.4. Тъй като в Платформата UniMarket е възможно да се търгуват продукти, сходни на Продуктите на Продавача, чрез търговска оферта на UniMarket или други продавачи, за да се предотврати появата на един и същи продукт няколко пъти, което би се отразило негативно върху впечатленията на Клиента, Продавачът ще използва функцията за асоцииране на продукти, за да премахне възможността от множество посочвания на един и същи продукт. Ако към момента на публикуване на Продуктите Продавачът не асоциира своите Продукти със сходни продукти, които съществуват в Платформата UniMarket , и не коригира тази ситуация в рамките на 3 (три) дни след уведомлението, изпратено от UniMarket  в това отношение, UniMarket има правото да премахне от Платформата UniMarket  Продуктите, които не отговарят на условията за асоцииране, без да носи отговорност за вредите или за загубите на предвидени приходи, докато ситуацията не бъде коригирана. 

15. ПРИЕМАНЕ, ОБРАБОТКА И ДОСТАВКА НА ПОРЪЧКИТЕ 

15.1. Платформата UniMarket  приема Поръчки на Клиенти по някой от каналите за събиране на заявки на Клиенти, които Платформата UniMarket  им предлага, във всеки един момент, и ги изпраща на Продавача чрез Платформата UniMarket .

15.2. Във всеки един момент UniMarket  може да реши, поради причини за сигурност съгласно задълженията, наложени от приложимите Разпоредби, или съгласно акт на даден орган, да наложи определени граници за броя сделки (Поръчки) или на общия брой сделки (Поръчки за определен период). UniMarket  не носи отговорност спрямо Клиентите и/или Продавача за неизпълнение на Поръчки, които не попадат в тези граници.

15.3. Продавачът ще отговаря на всяка Поръчка на Клиент, изпратена от Платформата UniMarket , и ще обновява статута им последователно чрез Платформата UniMarket , както следва:
a. непосредствено след изпращане на Поръчката от Платформата UniMarket Продавачът ще потвърди получаването на Поръчката и ще резервира поръчаните продукти: статут: Приета поръчка;
b. ако няма достатъчна наличност за изпълнение на изпратената Поръчка или ако Клиентът отмени Поръчката, Продавачът ще отмени Поръчката и ще изпрати отговор в реално време със статута на Поръчката: Отменена поръчка, като посочва кои Продукти са изчерпани или причината за отмяна на Поръчката, в зависимост от случая;
c. Продавачът ще извърши логистичните операции, необходими за подготовка на поръчаните Продукти (взимане). Статут: Подготвена поръчка;
d. Продавачът ще издаде данъчните документи и ще гарантира, че всички Продукти, включени в Поръчката, се доставят в рамките на установения срок. Продавачът ще достави Поръчките на Клиентите (директно или чрез куриер). Статут: Завършена поръчка;
e. Клиентът връща продукт поради някаква причина. Статут: Върната поръчка.
15.4. Продавачът има на разположение 35 (тридесет и пет) дни да промени статута на поръчката от Завършена поръчка на Върната поръчка като всякакви последващи искания не се взимат под внимание.

15.5. Всички промени по Поръчката, направени от Продавача, ще се извършват единствено със съгласието на Клиента и с непосредствено уведомяване на UniMarket . Ако промените по Поръчката са направени извън Платформата UniMarket , продавачът се задължава незабавно да изпрати на UniMarket  всички съответни промени. UniMarket  има правото, но не и задължението да провери точността на статутите и промените, направени от Продавача, включително, но не само чрез проверка под формата на проучване сред Клиентите. Продавачът е лицето, което може да бъде подведено под отговорност спрямо Клиентите, трети страни и UniMarket за вреди, причинени в случай на промени, направени по Поръчката без съгласието на Клиента или без непосредствено уведомяване на UniMarket .

15.6. Продавачът се задължава да издава данъчните документи в съответствие с цената на Поръчката, публикувана в Платформата UniMarket  към датата на подаване на Поръчката. В случай на различия в цената поради грешка на Продавача, той се задължава да поеме разходите, породени от такава грешка.

15.7. Цената на Продуктите, публикувана от Продавача в Платформата UniMarket, трябва да включва всички законни данъци и такси, така че Клиентите да бъдат правилно и напълно информирани за стойността на Продуктите, като също така се посочва стойността на ДДС и, в зависимост от случая, зелен данък и други данъци, свързани с продукта, като UniMarket  не носи отговорност за определянето, събирането или плащането на каквито и да е такси или данъци, свързани с Продуктите на Продавача, търгувани чрез Платформата UniMarket .

15.8. Клиентът може да плаща Поръчките по начините, посочени по-долу: в брой при доставка/пощенски паричен превод, при получаването на пратката, с банкова карта или онлайн плащане, с банков превод (платежно нареждане) по сметката на Продавача, посочена от Продавача и обявена на UniMarket  в тази връзка, чрез Карти за ваучери на UniMarket  и по всеки друг метод, който е на разположение в Платформата UniMarket .
15.09. UniMarket  не носи отговорност за проверка на обема и законосъобразността на покупките, извършени от Клиентите.

15.10. Плащанията, извършени онлайн от Клиентите за Продукти, поръчани чрез Платформата UniMarket, както и плащанията извършени в брой на куриера, в случай на плащания в брой/пощенски парични преводи при доставка на пратките на Клиентите, събирането на стойността на Продуктите се извършва от куриера ще бъдат извършени по сметка на Продавача . Продавачът дължи Комисионна на Платформата UniMarket  за съответните Продукти съгласно разпоредбите на Глава 4 „Комисиона. Метод за плащане”.

15.11. UniMarket  ще може да предоставя на заинтересованите финансови и банкови институции, както и на разследващите органи, полезна информация за идентификация на Продавача и на сделките, за които има съмнение за измама или които са потвърдени като измами, извършени в Платформата UniMarket  за Продукти на Продавача.

15.12. UniMarket може да реши да предложи отстъпка от Комисионата, установена в Общите условия, на базата на алгоритъм, който трябва предварително да бъде обявен на Продавача съгласно информацията за връзка в акаунта на Продавача.

15.13. В случай на плащания, извършени чрез ваучер на UniMarket, Продавачът ще предоставя на UniMarket  всякаква информация за данъчна идентификация, която е необходима за изготвяне на документите съгласно законовите Разпоредби (напр. код за регистрация по ДДС, правна форма, седалище, регистрационен номер в търговския регистър, ЕИК), информацията за връзка (адрес за кореспонденция и електронен адрес), както и всякакви промени, веднага щом бъдат въведени, така че UniMarket  да може да издаде документите съгласно правилната информация.
15.14. Документите се издават на базата на отчет, изпратен от UniMarket на Продавача съгласно разпоредбите на Глава 4 „Комисионна. Метод за плащане”, и се изпращат на Продавача на адреса на електронната поща, посочен в акаунта на продавача.
15.15. Доставката на продуктите е изключителна отговорност на Продавача. Продавачът се задължава да гарантира доставката на поръчаните Продукти на Клиентите съгласно исканията на Клиентите, на предоставения от Клиента адрес, чрез наложен куриер, който може да гарантира пълно съответствие със системата на UniMarket.
15.16. Продавачът се задължава да спазва условията за доставка, предвидени в Приложението с показатели за ефективност, както и мястото за доставка, посочено в Поръчката на Клиента. Всякакви промени в условията за доставка трябва да бъдат обявени и договорени с UniMarket  в писмена форма.
15.17. Всякакви претенции от Клиентите и трети страни относно изпълнението на Поръчките трябва да се разрешават от Продавача в рамките на най-много 48 часа след датата, на която UniMarket  е уведомило Продавача за тях.
15.18. За всяка Поръчка Продавачът гарантира правилното попълване на всички транспортни документи, предвидени в Платформата UniMarket , и ги прилага към поръчаните Продукти.

16. ОТМЯНА НА ПОРЪЧКИ, ПРАВО НА ОТКАЗ И ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ

16.1. Поръчки може да се отменят: 
a. по искане на Клиента, изразено преди изпращането/доставката, в който случай Продавачът незабавно обновява статута на Поръчката в Платформата UniMarket ;
b. ако всички поръчани продукти са изчерпани; в този случай Продавачът се задължава да отмени Поръчката чрез Платформата UniMarket  като посочи Продуктите, които са изчерпани, в рамките на най-много един час след получаване на Поръчката; Продавачът се задължава незабавно да обнови в Платформата UniMarket  наличността, изпратена на UniMarket за съответния Продукт/Продукти; ако дадена Поръчка съдържа няколко Продукта и само някои от тях са изчерпани, Продавачът се задължава да обнови Поръчката според наличните Продукти.

16.2. Поръчките, отменени по искане на Клиентите, не са по вина на UniMarket или Продавача.
16.3. Клиентът може да упражни своето право да се откаже от договора от разстояние съгласно действащите Разпоредби.
16.4. Продавачът незабавно уведомява UniMarket за получаването от Клиента на Продукти, върнати съгласно Разпоредбите, като в противен случай UniMarket  има правото да удържи съответната Комисионна.
16.5. Считано от датата, на която UniMarket  уведомява Продавача за възможността за възстановяване на Клиентите на суми, свързани с върнатите Продукти на базата на упражненото право на отказ от договора, сключен от разстояние, Продавачът  възстановява на Клиента сумите, свързани с върнатите Продукти, в рамките на срока за възстановяване, установен в приложимите Разпоредби.
16.7. Ако не по вина на UniMarket  Клиентът върне Продуктите поради несъответствие между поръчаните Продукти и доставените Продукти и/или ако Клиентът уведоми UniMarket  или Продавача за такава ситуация, Продавачът поема отговорност за причинените вреди и се задължава да достави правилната Поръчка на Клиента съгласно исканията на последния, на риска и за сметка на Продавача.

17. ГАРАНЦИЯ И ОБСЛУЖВАНЕ

17.1. Всеки Продукт се ползва с гаранция съгласно действащите Разпоредби, приложими за съответните Продукти. Клиентът ще бъде уведомен за гаранционните условия, преди да закупи Продукта, като Продавачът има задължението заедно с Продукта да предостави на Клиента заявлението за гаранция, ако е предвидено в действащите Разпоредби.

17.2. Ако Продавачът не изпълни точно някое от задълженията относно гаранция и обслужване в рамките на сроковете, предвидени в Разпоредбите, UniMarket ще има правото да предприеме всякакви мерки, които счита за необходими, така че правата на Клиентите да бъдат спазени съгласно разпоредбите, като всякакви суми, платени от UniMarket  при такива обстоятелства, се удържат от сумите, събрани от UniMarket  от името и за сметка на Продавача, с предварително уведомление в тази връзка.

17.3. В качеството на продавач Продавачът е единственото лице, което носи отговорност в своите взаимоотношения с Клиента за спазване на Разпоредбите.


18. ТАКСИ

18.1. Освен в случаите, предвидени в Разпоредбите, Продавачът е единственото лице, което носи отговорност за деклариране и плащане на всички данъци и такси за дейностите, извършвани чрез Платформата UniMarket .
18.2. Ако Продавачът е регистриран в страна-членка на Европейския съюз и продава Продукти в Платформа UniMarket  от друга страна-членка на Европейския съюз, той е длъжен да начислява приложимия ДДС в тази страна-членка и да спазва приложимите Разпоредби.

19. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

19.1. Общите условия (включително всички приложения/ изменения и допълнения/ към тях) образуват цялото споразумение между страните относно предмета на тези Общи условия, което замества и отменя всички предишни съгласия, декларации и договорености между Страните във връзка с този предмет.
19.2. Всякакви изменения или допълнения към Общите условия се изготвят в електронна форма съгласно разпоредбите на тези Общи условия. По всяко време UniMarket  има правото да изменя всяко от условията, включени в Общите условия (включително всички приложения към тях). Измененията се представят на Продавача поне 15 (петнадесет) календарни дни преди влизането им в сила. Ако не приеме предложените изменения, Продавачът може едностранно да прекрати Общите условия в рамките на срок от 15 (петнадесет) дни като уведоми UniMarket в тази връзка. Ако Продавачът не прекрати едностранно Общите условия в рамките на посочения срок, ще се счита, че той ги е приел при изтичането на срока. Обновените версии на всеки документ, който образува част от Общите условия, имат предимство.
19.3. Ако някоя разпоредба на Общите условия е или стане незаконосъобразна, невалидна, недействителна или неприложима съгласно Разпоредбите или решение на съд, юридическият характер, валидността и приложимостта на останалите разпоредби на Общите условия в тяхната цялост не се повлияват от това.
19.4. Страните се съгласяват, че неизпълнението на някое от задълженията, предвидени в Общите условия, ще води до уведомление за неизпълнение до неизправната Страна.
19.5. Страните се съгласяват да не дават изявления за пресата и/или други публични заявления, които засягат доброто име на другата Страна.
19.6. Всяко публично изявление на някоя от Страните във връзка с партньорството, предмет на Общите условия, трябва да бъде предварително одобрено от другата Страна, с изключение на маркетингови и комуникационни дейности, извършвани от UniMarket  с цел промотиране на Платформата UniMarket  и/или продуктите, и/или услугите, търгувани чрез нея.
19.7. Eвeнтyaлнaтa нeдeйcтвитeлнocт нa няĸoя oт paзпopeдбитe нa тeзи oбщи ycлoвия нямa дa вoди дo нeдeйcтвитeлнocт нa цeлия дoгoвop.
19.8 .  Hacтoящитe Общи ycлoвия влизaт в cилa зa вcичĸи Πродавачи  от момента на подписването им. 


ПРИЛОЖЕНИЕ С ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ към Общи условия


Общите условия (включително Приложението към Общите условия, Търговското приложение и Приложението с показатели за ефективност) представляват цялото договорно правоотношение между UniMarket и Продавача по отношение на представянето и продажбата на Продуктите от Продавача в Платформата UniMarket .


За Продуктите, представени в  Платформата UniMarket, Продавачът гарантира следното:


1. Нормата на завършване през всеки календарен месец ще бъде най-малко 95% (процент на завършените Поръчки от общия брой на Поръчките, регистрирани (подадени) в  Платформата UniMarket .

1. Нормата на изпращане на завършени Поръчки през всеки календарен месец ще бъде най-малко 98% (процент на изпратените поръчки (предадени на Куриера) в рамките на времевото ограничение за обработка, заложено в Общите условия, от общия брой завършени Поръчки)

3. Поръчките, отменени от Продавача, няма да надвишават 2% от общия брой на регистрираните (подадените) Поръчки в Платформата UniMarket  през даден календарен месец.

4. Поръчките, върнати от Клиентите поради причини, дължащи се на Продавача, няма да надвишават 2% от общия брой на завършените Поръчки (12% за продуктите в категориите Облекло, Чанти и аксесоари, Обувки) през даден календарен месец.

5. Универсалният измерител на клиентска удовлетвореност, получен от Продавача във въпросника на UniMarket  за проследяване на удовлетворението на Клиентите трябва винаги да бъде най-малко 65 (при скала от 1 до 100).  Клиентите получават въпросник за удовлетворението на клиента и могат да дават оценки от 0 до 10 за всяка завършена поръчка; Клиентите, които дават оценки от 0 до 6 са критици; Клиентите, които дават оценки от 9 до 10 са доволни клиенти, а останалите Клиенти са неутрални. Универсалният измерител на клиентска удовлетвореност се изчислява като разликата, получена чрез изваждане на % на промоутърите от общия брой попълнени въпросници и на % критиците от общия брой попълнени въпросници.

6. Процентът на оплакванията от Клиенти, получени от Продавача, ще бъде по-малък от 0.1%  (% от поръчките, които имат най-малко едно оплакване, от общия брой на завършените поръчки)

7. Регистрацията на искания за връщане в рамките на по-малко от 24 часа ще бъде над 98% (% на исканията за връщане, които са регистрирани в рамките на 24 часа, от общия брой изпратени искания за връщане)

8. Обработката на исканията за връщане в рамките на по-малко от 24 часа от получаване на върнатите продукти ще бъде над 98% (% на обработените искания за връщане в рамките на 24 часа от получаване на върнатите продукти, от общия брой обработени искания за върнати продукти)

9. Нормата на късно завършване на поръчките ще бъде по-малко от 2% (% завършени поръчки след посочената по-долу дата за завършване, от общия брой завършени поръчки) Времевите граници за доставка за Поръчки, дадени от Клиента в Платформата UniMarket за Продукти  със статут “налични на склад” са следните:

Поръчки, направени в понеделник, в периода 00.00-18:00 ч., ще се завършват в понеделник до края на деня, за да могат да стигнат до Клиента в петък до края на деня;
Поръчки, направени в понеделник, в периода 18:00-24.00 ч., и във вторник, в периода 00.00-18:00ч., ще се завършват във вторник до края на деня, за да могат да стигнат до Клиента в понеделник до края на деня;
Поръчки, направени във вторник, в периода 17:30-24.00 ч., и в сряда, в периода 00.00-18:00ч., ще се завършват в сряда до края на деня, за да могат да стигнат до Клиента във вторник;
Поръчки, направени в сряда, в периода 18:00-24.00 ч., и в четвъртък, в периода 00.00-18:00ч., ще се завършват до края на деня в четвъртък, за да могат да стигнат до Клиента в сряда до края на деня;
Поръчки, направени в четвъртък, в периода 18:00-24.00 ч., и в петък, в периода 00.00-18:00ч., ще се завършват в петък до края на деня, за да могат да стигнат до Клиента в четвъртък до края на деня;
Поръчки, направени в петък, в периода 18:00-24.00 ч., ще се завършват в понеделник до края на деня, за да могат да стигнат до Клиента в петък до края на деня;
Поръчки, направени в събота и неделя, както и по време на официални празници, ще се обработват и завършват до края на първия работен ден след почивния ден.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЪМ ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ


Общите условия (включително Приложението към Общите условия, Търговското приложение и Приложението с показатели за ефективност) представляват цялото договорно правоотношение между UniMarket и Продавача по отношение на представянето и продажбата на Продуктите от Продавача в Платформата UniMarket.

1. ОТЧЕТЕН ПЕРИОД

1.1. Отчетният период, т.е. предвиденият период от време при определяне на приложими Поръчки за плащане и събиране на Комисионна, е половин месечен период.
1.2. Половин месечният отчетен период включва:

1-ви – 15-ти от настоящия календарен месец: “Падеж” на 18-ти от настоящия календарен месец или на Работния Ден, следващ 18-ти, ако тази дата е неработен ден. 
16-ти – края на настоящия календарен месец (в зависимост от случай 28-ми (29-ти), 30-ти или 31-ви): “Падеж” на 3-то число от следващия месец или в Работния ден, следващ тази дата, ако тя е била неработен ден.


2. ОПЛАКВАНИЯ НА КЛИЕНТИ/УРЕЖДАНЕ НА ПРЕТЕНЦИИ. САНКЦИИ, ПРИЛОЖИМИ UniMarket

2.1. Продавачът ще предоставя на UniMarket  помощта, която е необходима, за да може на Клиентите да се предоставя точна и пълна информация за Продуктите и Поръчките, и ще отговаря на запитванията на UniMarket (включително на запитвания на Клиенти, препратени от UniMarket ) или на директните запитвания на Клиенти по отношение на всяка Поръчка. Ако в рамките на не повече от 24 часа Продавачът не отговори на запитванията на UniMarket/Клиентите, UniMarket може да изпрати на Клиентите отговор, който ще стане обвързващ за Продавача.

2.2. Продавачът носи отговорност за всички свои задължения спрямо Клиентите и при прекратяването на договорното си правоотношение с UniMarket  съгласно Общите условия.

2.3. Ако информацията, предоставена на Клиента от Продавача чрез Платформата UniMarket, е неточна, Клиентът има право да претендира за изпълнение на Поръчката съгласно информацията, предоставена в Платформата UniMarket , или може да отмени направената Поръчка и да поиска възстановяване на парите; UniMarket не носи отговорност за такива обстоятелства, освен ако съответната информация е неточна по вина на UniMarket. В случай на такива обстоятелства (освен при вина на UniMarket) Продавачът се задължава да изпълни Поръчката според искането на Клиента и да поеме всякакви вреди, причинени на Клиента и/или UniMarket.

2.4. Продавачът ще отговаря за всякакви потенциални вреди, понесени от UniMarket  (включително глоби, вреди, претендирани от Клиенти и понесени от UniMarket ) в резултат от качеството на доставените Продукти и/или от продажбата на Продуктите в нарушение на законовите разпоредби, и отговаря изключително, без намесата на UniMarket , за всякакви спорове и последствията от тях, които може да възникнат по отношение на Клиентите и/или поръчаните Продукти, освен в случаите, които по някакъв начин са свързани с изключителна вина на UniMarket . В това отношение Продавачът също така отговаря за производителите/доставчиците на Продуктите.

2.5. Освен в случай на негова собствена вина, UniMarket  се освобождава от всякаква отговорност по отношение на оплакванията на Клиенти във връзка с поръчаните Продукти. Ако съгласно приложимите законови разпоредби UniMarket бъде задължено да отговори на оплакванията на Клиентите и/или запитванията на съответните компетентни институции, въпреки че не носи отговорност за обстоятелствата, които са породили оплакването, тези оплаквания незабавно ще бъдат съобщени от UniMarket  на Продавача, който трябва да предостави на UniMarket, в рамките на 2 (два) работни дни след получаването на тези оплаквания, цялата информация относно Продуктите, които са предмет на съответните оплаквания, ако такава информация е необходима за уреждане на оплакванията, а ако компетентните контролни органи наложат определен срок, в рамките на съответния срок, наложен от контролните органи. Необоснованият отказ на Продавача да предостави на UniMarket  поисканите документи и/или информация или отсъствието на отговор от Продавача в рамките на гореспоменатия срок дава право на UniMarket  да предприеме всякакви действия, които се считат за необходими за уреждане на съответните оплаквания, като Продавачът е длъжен да покрие изцяло всякакви санкции/вреди и други разходи, които са възникнали от UniMarket  в тази връзка.

2.6. Евентуалните оплаквания, подадени от даден Клиент към UniMarket , относно качеството на извършените ремонти, начина на извършване на съответните ремонти или срока за извършването им, ще се предават на Продавача. Ако оплакванията причинят вреди на UniMarket, както по отношение на имуществото му, така и по отношение на имиджа и доброто му име, UniMarket запазва правото да прекрати договора едностранно, без да дължи обезщетение за вреди.3. УПРАЖНЯВАНЕ И ЗАЩИТА НА ПРАВА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ 

3.1. Продавачът предоставя на UniMarket , считано от приемането на Общите условия, по време на действие на договорните правоотношения, възникнали въз основа на Общите условия, но също така и при прекратяването на тези договорни взаимоотношения, поради каквато и да е причина, за неограничен период от време, териториално неограничен, неизключителен и безвъзмезден лиценз за използване, възпроизвеждане, представяне, създаване на производни произведения или използване по друг начин на търговското наименование, регистрираните търговски марки и всякакво съдържание, предоставено от Продавача в Платформата UniMarket  (информация, снимки и др.). UniMarket може да променя размера на търговските марки, чертежите или други графични конфигурации на правата върху интелектуална собственост на Продавача, доколкото е необходимо за целите на представянето им на Платформата UniMarket, стига да бъдат запазени относителните пропорции (в различен мащаб). Продавачът изрично се съгласява, че всички снимки и информацията, свързана с Продуктите, както и всякакви потенциални рекламни материали, разработени във връзка с Продуктите, стават собственост на UniMarket  при предаването им на UniMarket  и може да бъдат използвани от него без каквито и да е ограничения, включително след прекратяването на договорните им взаимоотношения.

3.2. Продавачът ще информира UniMarket  по отношение на всякакви нарушения по какъвто и да е начин на правата върху индустриална и/или интелектуална собственост на UniMarket или всякакви действия на нелоялна конкуренция, предприети от трети страни, които му станат известни в хода на договорните правоотношения,  основани на Общите условия. Продавачът може да действа за целите на защита на правата върху индустриална и интелектуална собственост на UniMarket единствено от свое име и единствено с изричното предварително писмено одобрение на UniMarket . Ако UniMarket  реши да заведе дело за нарушение или за преустановяване на действия, считани от него за действия на нелоялна конкуренция, Продавачът може да съдейства на UniMarket  в рамките на такива дела.


4. НЕУСТОЙКИ. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ


4.1. На свои разноски Продавачът ще носи изключителна отговорност за качеството и съдържанието на информацията и снимките, предоставени и представени за всеки Продукт, за придобиването, разпространението, продажбата на Продуктите, издаването на данъчни документи / навременното фактуриране на продажбите на Продуктите, както и за всякакви услуги, придружаващи Продуктите, включително следпродажбено обслужване.

4.2. В случай на Отклоняване на Поръчки и/или Клиенти Продавачът се задължава да плати обезщетение в размер на \десет хиляди\10 000 евро за всеки установен случай след установяване от съд относно Отклоняването на Поръчки и/или Клиенти от страна на Продавача, извършено пряко от него или от негови служители или сътрудници.

4.3. Ако наруши задълженията, предвидени в чл. 8.4 от Общите условия, Продавачът се задължава да плати обезщетение в размер на \десет хиляди\10 000 евро за всеки установен случай след установяване от съд относно нарушаването на задълженията, предвидени в чл. 8.4 от Общите условия, от страна на Продавача, извършено пряко от него или от негови служители или сътрудници

4.4. Плащането на всякакви суми, предвидени в чл. 4.2 и 4.3 по-горе, се извършва при първа възможност, при първо поискване, като в противен случай започва да тече лихва за просрочие в размер на 0,05% от съответната сума за всеки просрочен ден, след първите 5 (пет) работни дни. Страните се съгласяват, че такава лихва за просрочие ще се начислява автоматично, без да е необходимо да се доказва наличието на вреди, причинени от неплащане в рамките на гореспоменатия срок.

4.5. Ако Продавачът не изпълни своето платежно задължение съгласно Общите условия, UniMarket има право да получи неустойка за просрочие в размер на 0,05% от неплатената сума за всеки просрочен ден.